English

   Deutsch

   Français

Privacy verklaring

Koot Metals B.V., gevestigd aan Rondgang 17, 5311 PB Gameren in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Koot Metals B.V.
Rondgang 17
5311 PB Gameren
Nederland
Tel. +31 (0)418 597410
www.kootmetals.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij respecteren uw privacy en zorgen dat persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de GDPR (General Data Protection Regulation) stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Koot Metals met uw gegevens omgaat.
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen:
1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
2. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om correspondentie met u te voeren over offertes, orders en alles wat daarmee samenhangt.
- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.
- Om betalingen met u af te handelen.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Uw functie
- Geboortedatum

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Koot Metals) tussen zit.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Koot Metals op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Koot Metals bepaalde werkzaamheden verrichten.

Cookies of vergelijkbare technieken
Wij maken geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Koot Metals en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@kootmetals.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone) paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op: info@kootmetals.nl.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wij zullen u per e-mail op de hoogte brengen wanneer wij dit privacy statement aanpassen en per welke datum deze aanpassingen van kracht zijn. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy statement. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 21 mei 2018.

 

Privacy verklaring  |  disclaimer  |  contact  |  routebeschrijving  |  informatieformulier  |  vacatures  |  leveringsvoorwaarden